สุทธิบริบาล ว., เตชาทวีวรรณ แ. and ประพินพงศกร ศ. (2012) “การใช้สารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ในเขตกรุงเทพมหานคร”, บรรณศาสตร์ มศว, 4(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2160 (Accessed: 21 June 2024).