เสริมวิฑูรณ์ ศ., เตชาทวีวรรณ แ. and วชิรปรีชาพงษ์ ธ. (2012) “บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”, บรรณศาสตร์ มศว, 4(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2159 (Accessed: 16 April 2024).