-, .-. (2018) “บรรณาธิการ”, บรรณศาสตร์ มศว, 11(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12229 (Accessed: 31 March 2023).