-, .-. (2014) “บรรณาธิการ”, บรรณศาสตร์ มศว, 7(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12227 (Accessed: 24 May 2024).