-, .-. (2014) “บรรณาธิการ”, บรรณศาสตร์ มศว, 6(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12226 (Accessed: 31 March 2023).