เตชาทวีวรรณ แ. (2020) “The Data Librarian’s Handbook”, บรรณศาสตร์ มศว, 12(2), pp. 113–114. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12224 (Accessed: 3 December 2023).