เงินพูลทรัพย์ ด. (2020) “วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์: ความหมาย ขอบเขต และความเกี่ยวข้อง (Data Science and Information Science: Meaning, Scope and Relations)”, บรรณศาสตร์ มศว, 12(2), pp. 98–112. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12223 (Accessed: 9 December 2022).