อนุรักษ์โชคชัย เ. (2020) “ความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Correlation of Information Resources Acquisition and Using at Ramkhamhaeng University Library)”, บรรณศาสตร์ มศว, 12(2), pp. 86–97. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12222 (Accessed: 6 December 2022).