โชติจิรวัฒนา ศ., ตันตระรุ่งโรจน์ พ. and สุวรรณมรรคา ส. (2020) “การประเมินความต้องการจำเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการรู้สุขภาพในศูนย์การเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”, บรรณศาสตร์ มศว, 12(2), pp. 71–85. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12221 (Accessed: 6 December 2022).