สาระพล ธ. and แม่นมาตย์ ล. (2020) “สภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Current Situation of E-book Management in Thai Academic Libraries)”, บรรณศาสตร์ มศว, 12(2), pp. 47–60. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12219 (Accessed: 9 December 2022).