จีนงี่ ป., เกษมเนตร ล., วงศ์รัตนะ ช., เค้าฉิม ป., ไชยจูกุล ย., ทองภักดี ท. and เกษรแพทย์ พ. (2020) “การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในศตวรรษที่ 21 (Development of Self-Care Innovation for The Elderly in the 21st Century)”, บรรณศาสตร์ มศว, 12(2), pp. 15–29. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12217 (Accessed: 6 December 2022).