คำหอม ช. (2022) “การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Online Databases Use by Lecturers and Students at the Office of Academic Resources and Information Technology, Surindra Rajabhat . )”, บรรณศาสตร์ มศว, 12(2), pp. 1–14. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12216 (Accessed: 20 April 2024).