อังคะปัญญาเดช ช. and เตชาทวีวรรณ แ. (2019) “สภาพและการประเมินความต้องการจำเป็นต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (The Conditions and Needs Assessment for WorldShare Interlibrary Loan Service of University Libraries in Thailand)”, บรรณศาสตร์ มศว, 12(1), pp. 84–97. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/11531 (Accessed: 18 May 2024).