รอดสุทธิ ช. (2018) “เทคนิคการมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง ‘ประสบการณ์ผู้ใช้’ ในงานบริการห้องสมุดยุค 4.0”, บรรณศาสตร์ มศว, 11(1), pp. 209–219. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10147 (Accessed: 31 March 2023).