เอ้งฉ้วน ภ. (2018) “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศ: กรณีศึกษานักศึกษาอาเซียนในประเทศไทย”, บรรณศาสตร์ มศว, 11(1), pp. 191–208. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10146 (Accessed: 30 March 2023).