พุทธิเดช อ., กรเพชรปาณี ส. and วงศ์อุปราช พ. (2018) “การเพิ่มความจำตามแผนของผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกสมองที่บูรณาการการฝึกกระบวนการร่วมกับการฝึกกลยุทธ์ทางปัญญา”, บรรณศาสตร์ มศว, 11(1), pp. 159–175. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10144 (Accessed: 31 March 2023).