เทียมแก้ว น. (2018) “แนวทางการพัฒนาบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”, บรรณศาสตร์ มศว, 11(1), pp. 130–140. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10142 (Accessed: 31 March 2023).