เหมมันต์ น., สิริรัตนจิตต์ อ., ปราบรัตน์ ส. and โยะหมาด ส. (2018) “กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่”, บรรณศาสตร์ มศว, 11(1), pp. 119–129. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10141 (Accessed: 21 April 2024).