วงษ์สิงห์ อ., ปัดไธสง ส., สันคติประภา ก. and เจือไทย จ. (2018) “กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์”, บรรณศาสตร์ มศว, 11(1), pp. 30–42. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10135 (Accessed: 31 March 2023).