อิทธิชัยวัฒนา ย., แสนวา ศ. and วรัญญานุไกร ส. (2018) “ความคิดเห็นของผู้ใช้และผู้ให้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาด ในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ”, บรรณศาสตร์ มศว, 11(1), pp. 1–13. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10133 (Accessed: 31 March 2023).