อินทะไชย อัญชลิตตา, วรัญญานุไกร สมชาย, and พันธุ์เมฆา พวา. 2018. “การวิเคราะห์เนื้อหาบทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์1 ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2557”. บรรณศาสตร์ มศว 10 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9959.