หมอนทอง วันเพ็ญ, แสนวา ศุมรรษตรา, and พันธุ์เมฆา พวา. 2018. “ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”. บรรณศาสตร์ มศว 10 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9944.