เตชาทวีวรรณ แววตา. 2018. “จากบรรณาธิการ”. บรรณศาสตร์ มศว 10 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9940.