พิพิธธนชัย อนุเศรษฐ์, พาวินันท์ ประภาส, and พันธุ์เมฆา พวา. 2017. “การพัฒนามาตรฐานศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา”. บรรณศาสตร์ มศว 9 (2):48-61. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8393.