ศิริรัตน์ จรัสโฉม. 2017. “ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร: กรณีศึกษาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. บรรณศาสตร์ มศว 9 (1):57-66. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8379.