โป๊ะฮง วิจิตรตา, and ประเสริฐสิน อัจศรา. 2017. “การพัฒนาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่น ที่ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัย”. บรรณศาสตร์ มศว 9 (1):14-28. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8376.