แย้มวงษ์ นนทนันท์. 2014. “การรับรู้และเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. บรรณศาสตร์ มศว 7 (2):1-13. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4951.