ชัยรัตนะถาวร วงศกร, เตชาทวีวรรณ แววตา, and วรัญญานุไกร สมชาย. 2014. “การวิเคราะห์การใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย”. บรรณศาสตร์ มศว 7 (1):65-81. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4420.