ฤทธิเดช กุลวรางขค์, ไม้เท้าทอง เทอดศักดิ์, and พันธุ์เมฆา พวา. 2014. “พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำวิจัยของนักวิจัย บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด”. บรรณศาสตร์ มศว 7 (1):39-52. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4418.