วารีสอาด อรทัย, ตรีโลจน์วงศ์ นุชรี, and วรัญญานุไกร สมชาย. 2014. “การรู้สารสนเทศสุขภาพของนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. บรรณศาสตร์ มศว 7 (1):15-23. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4416.