สุขเปี่ยม ทัศนา, ไม้เท้าทอง เทอดศักดิ์, and แสนวา ศุมรรษตรา. 2014. “ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์”. บรรณศาสตร์ มศว 6 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4094.