เควียเซ่น กันยารัตน์. 2013. “การใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการบริการสารสนเทศ”. บรรณศาสตร์ มศว 6 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3219.