ฟักโพธิ์ จารวี, and จันทร์สว่าง บุญยืน. 2013. “การใช้ห้องสมุดประกอบการสอนและเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1”. บรรณศาสตร์ มศว 6 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3218.