บุญหนู นวลจันทร์, ชื่นวัฒนา อารีย์, and ไม้เท้าทอง เทอดศักดิ์. 2013. “พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์”. บรรณศาสตร์ มศว 6 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3215.