พูลทรัพย์ ลักษมี, วรัญญานุไกร สมชาย, and แสนวา สุมรรษตรา. 2013. “การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ ระหว่าง พ.ศ. 2513-2553”. บรรณศาสตร์ มศว 6 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3214.