ทนโคกสูง จินตนา, ชื่นวัฒนา อารีย์, and พันธุ์เมฆา พวา. 2013. “การวิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2543-2553”. บรรณศาสตร์ มศว 6 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3213.