เตชาทวีวรรณ แววตา. 2013. “จากบรรณาธิการ”. บรรณศาสตร์ มศว 6 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3211.