วิทยาวุฑฒิกุล รุจเรขา, and วิภาวิน น้ำทิพย์. 2013. “การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม กับงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์”. บรรณศาสตร์ มศว 5 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3029.