น้อยชุมแพ บุญเรียม, เตชาทวีวรรณ แววตา, and แสนวา สุมรรษตรา. 2013. “การใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน ‘เฉลิมราชกุมารี’ ของผู้ใช้ห้องสมุดในเขตภาคกลาง”. บรรณศาสตร์ มศว 5 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3023.