ดอกรักษ์ อารยา, เตชาทวีวรรณ แววตา, and ไม้เท้าทอง เทอดศักดิ์. 2013. “การสร้างแบบจำลองหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร”. บรรณศาสตร์ มศว 5 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3020.