ไม้เท้าทอง เทอดศักดิ์. 2013. “สารสนเทศชุมชน: แนวคิดเพื่อการจัดบริการ”. บรรณศาสตร์ มศว 3 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2997.