เผ่าพงษ์คล้าย อาทิตยา, ชื่นวัฒนา อารีย์, and พันธุ์เมฆา พวา. 2013. “นิสัยรักการอ่าน สภาพแวดล้อมทางการอ่านที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร”. บรรณศาสตร์ มศว 3 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2994.