วิจิตร โสมรัศมิ์, ชื่นวัฒนา อารีย์, and วารีสอาด อรทัย. 2013. “การดำเนินงานห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตา: 4 กรณีศึกษา”. บรรณศาสตร์ มศว 3 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2991.