จันทวงค์ แววตา, ชื่นวัฒนา อารีย์, and พันธุ์เมฆา พวา. 2013. “การสร้างแบบจำลองการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต”. บรรณศาสตร์ มศว 3 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2989.