พลไชย บรรจง. 2013. “การสื่อสารเพื่อบริการสารสนเทศ”. บรรณศาสตร์ มศว 4 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2943.