วงศ์จันทร์ ดวงกมล, เตชาทวีวรรณ แววตา, and วชิรปรีชาพงษ์ ธาดาศักดิ์. 2013. “การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2542 - 2551”. บรรณศาสตร์ มศว 4 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2940.