วงษ์จีน กาญจนา, เตชาทวีวรรณ แววตา, and วชิรปรีชาพงษ์ ธาดาศักดิ์. 2013. “การบำบัดด้วยหนังสือเพื่อลดความเครียดของเยาวชนที่เป็นโรคสมองติดยา”. บรรณศาสตร์ มศว 4 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2939.