พิทธยาพิทักษ์ ธันยา, and วิเชียรพันธ์ ธันยวิช. 2012. “การถ่ายทอดนวัตกรรม: หลักการและรูปแบบ”. บรรณศาสตร์ มศว 5 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2295.