เป้งทอง สุทิพย์, วรรัตน์ปัญญา กันต์พงษ์, and ครุฑจ้อน สรเดช. 2012. “การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง”. บรรณศาสตร์ มศว 5 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2294.