ชารัมย์ สันติภาพ, สุวัธนวนิช พรธาดา, and เวศร์ภาดา ธเนศ. 2012. “กลวิธีการเล่าเรื่องแบบแปลกใหม่จากเรื่องสั้นในนิตยสารช่อการะเกด พ.ศ. 2550-2553”. บรรณศาสตร์ มศว 5 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2292.